در تعیین و تعریف نسبت میان این دومقوله، دو رویکرد وجود دارد که یکی از آنها رویکرد "صورت گرایانه تقابل گرا" است که با صورت بندی مغایر برای هر یک به ایجاد و تقویت تقابل میان این دو (یعنی حقوق بشر و تنوع فرهنگی) می اندیشد و ارزش داوری ها، تصمیم ها، اتخاذ موضع ها، جبهه بندی ها، خلق ادبیات و مفاهیم، همه و همه را از زاويه این تقابل شکل می دهد.

منتشرشده در اخبار

  شکل گیری رویکرد و جنبش مشترک دینی در فضای بین المللی از سوی باورمندان به ادیان و مذاهب بسیار ضرورت دارد. باید میراث مشترک انبیاء را در فضای بین المللی به مثابه یک جریان، پیگیری و به آن جنبه ای عینی و فعال ببخشیم تا به سالم سازی روابط بشری و معنویت بخشی به انسان ها بیانجامد.

منتشرشده در اخبار

 

یکی از شان های حدیث، جایگاه آن در منظومه احادیث از حیث مضمونی و همخوانی با آن مجموعه از حیث فکری است؛ ضرورت دارد که حوزه علمیه به تاسیس چنین فنّی یعنی "فنّ لحن شناسی حدیث" اقدام ورزد.

منتشرشده در اخبار

 

بحث هایی در قالب فایل هایی ویدئویی با موضوع "نسبت فرهنگ، فقه و امر به معروف با ارزش؛ با نگاهی جامعه شناختی" در کانال "درس ها و بحث های علمی" ارائه می شود.

مراجعه شود به: https://telegram.me/moballeghi_ahmad

منتشرشده در اخبار

 

  نسل‌های امروز و آینده باید شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بشناسند، زیرا این شعارها امانت‌هایی هستند که باید به نسل‌های آینده انتقال یابند.

منتشرشده در اخبار

 

 حوزه علمیه اگر بخواهد با دانشگاه ها ارتباط پیدا کند، باید به همان اندازه پای دانشگاه های جهان را هم به قم باز کند و آن ها بتوانند با تمام آزادی حرف بزنند، آزادی ضربه ای به ما نمی زند چون منطق ما قوی تر است.

منتشرشده در اخبار

 حوزه علمیه در مورد بانکداری اسلامی توجه قابل اعتنایی انجام نداده است. از حیث نظری، فکری و عملی شهید صدر بانک اسلامی را مطرح کرد و در جهان اسلام انعکاس پیدا کرد و دانشمندان اهل سنت آن را بارور ساخته ولی حوزه نجف و حوزه قم این امر را آنگونه که باید دنبال نکردند.

منتشرشده در اخبار

بحث از روش از مهمترین، سخت ترین و پیچیده ترین مقوله های مربوط به تفسیر به ویژه در حوزه هایی مانند تمدن است؛ اگر روش شناسی در حوزه های علمیه و مجامع علمی به صورت درست و عمیق شکل بگیرد، عالمان در علوم اسلامی به صورت سریع تر و قوی تر می توانند به انتاج و تولید علم دست بزنند.

منتشرشده در اخبار

 

طبیعتاً زمانی که ما نتوانیم بر اساس جهان بینی ها و نگرش های الهی و اسلامی خود، برای جامعه اسلامی، روش ها و مبانی علمی متقن تولید نماییم، می باید اذعان کرد که، جامعه دارای انحراف و چالش و بی نظمی خواهد شد. 

منتشرشده در اخبار

 شهر مقدس قم اکنون در حال شکوفا شدن هر چه بیشتر در فضا و  فرصت حاصل از انقلاب است؛ حوزه علمیه با تشکیل یک معاونت ویژه جوانان، به صورت دقیق به مطالعه و بررسی سه مقوله  "نیازهای نسلی"، "ادبیات نسلی"، و "نگاه های زیبا شناختی نسلی" دست بزند.

منتشرشده در اخبار
صفحه 1 از 8