چهارشنبه, 27 آذر 1392 ساعت 11:24

علم بدون پژوهش، منفعل و ناکارآمد است

 

 

 

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حیات و پیشرفت هر کشور به پویایی و نشاط علم در آن کشور وابسته است، گفت: علم بدون پژوهش، مانند کالبدی بی تحرک، ایستا، متوقف، غیرکارآمد و منفعل در برابر پیشامدها وحوادث خواهد بود.

منتشرشده در اخبار

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی "اجتناب از دعوت یکدیگر به اهتداء"، "تمرکز بر مشترکات علمی"، و "رعایت انصاف و احترام در قبال یکدیگر"  را سه اصل لازم الرعایه برای تنظیم مناسبات و ارتباط سازنده میان علمای شیعه و سنی ذکر کرد.

منتشرشده در اخبار